Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek képzésekkel kapcsolatban

1. A Felnőttképzési szerződés létrejötte

1.1. A Felek között a Felnőttképzési szerződés az Jelentkezési lap Résztvevő általi hiánytalan kitöltését és a KAIZEN™ részére történő megküldését követően az az alapján létrehozott szerződéses dokumentum felek általi aláírásával jön létre. A Jelentkezési lap elküldését megelőzően a Résztvevő ellenőrizheti a megadott adatokat és javíthatja az esetleges adatbeviteli hibákat.

1.2. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.3. A Jelentkezési lapon megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A Jelentkezési lapon szereplő adatok módosítására a hu@kaizen.com e-mail címen van lehetőség.

2. Díjak, fizetési feltételek

2.1. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzésnél feltüntetett összeg. 

2.2. A képzési díj változtatásának jogát a KAIZEN™ fenntartja. A díjmódosítás a már létrejött Felnőttképzési szerződésre irányadó képzési díjat nem érinti.

2.3. Amennyiben a KAIZEN™ minden gondossága ellenére hibás díj kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves díjra, a KAIZEN™ nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás díjon biztosítani, hanem a Képzésen történő részvétel lehetőségét felajánlhatja a helyes díjon.

2.4. A képzési díjat a Résztvevő vagy helyette a képzési díj megfizetését átvállaló személy a KAIZEN™ által kiállított számlában, illetve díjbekérőben megadott számlaszámra történő banki átutalással köteles megfizetni. 

2.5. A képzési díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a képzési díj összege a KAIZEN™ bankszámlájára megérkezik. 

2.6. A képzési díjról kiállított számlát a KAIZEN™ e-mailen vagy erre vonatkozó megállapodás esetén postai úton juttatja el a Résztvevő/Költségviselő részére az általa megadott e-mail címre.

2.7. Amennyiben Résztvevő a Képzésen munkaviszonya kapcsán vesz részt, úgy a képzési díjra és fizetési feltételekre a Résztvevő munkáltatója és a KAIZEN™ között létrejött szerződés rendelkezései irányadók, ilyen esetben a Résztvevő munkáltatója a költségviselő és Résztvevőt képzési díj fizetési kötelezettség nem terheli.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni.

3.2. A Képzést a KAIZEN™ engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen rendelkezés megszegése a Résztvevő Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a KAIZEN™ a képzési díjat nem téríti vissza.

3.3. a KAIZEN™ egyes képzések esetén lehetőséget biztosít az online előadások visszanézésére, ebben az esetben a KAIZEN™ az online előadásról felvételt készít.

3.4. Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a KAIZEN™ jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

3.5. a KAIZEN™ -nek jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis maior esemény bekövetkezése esetén. A KAIZEN™ vállalja, hogy ilyen esetben a Résztvevőt a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról.

3.6. A KAIZEN™ jogosult a Résztvevőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést.

3.7. A KAIZEN™ jogosult harmadik személy (különösen a Résztvevő munkáltatója, illetve más költségviselő személy) felé igazolni, hogy a Résztvevő az adott Képzésen részt vett.

3.8. A KAIZEN™ ennek érdekében dokumentálja a Résztvevő jelenlétét a képzésen, kérés esetén tanúsítja a jelenlétet, illetve a képzés elvégzését;

3.9. Amennyiben a képzést Résztvevő számára más személy rendeli meg és finanszírozza, úgy Felnőttképző megküldi a Megrendelő számára a Résztvevő jelenlétét és a képzés elvégzését igazoló dokumentumokat.

4. Kellékszavatosság

4.1. Résztvevő a KAIZEN™ hibás teljesítése esetén – olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak – kellékszavatossági igényt érvényesíthet a KAIZEN™ -nel szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

4.2. Résztvevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

4.3. Résztvevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Résztvevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a KAIZEN™ adott okot.

4.4. Résztvevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A fogyasztónak minősülő Résztvevő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

4.5. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Résztvevő igazolja, hogy a szolgáltatást a KAIZEN™ nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Résztvevő köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5. Felmondási jog „üzlethelyiségen kívül kötött” illetve „távollévők között kötött” szerződés esetén

5.1. A fogyasztónak minősülő Résztvevőt a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a Felnőttképzési szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amennyiben a szerződés üzlethelyiségen kívül kötött vagy távollévők között kötött szerződésnek minősül.

5.2. Ha a Résztvevő felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a KAIZEN™ -hez elektronikus úton küldött levél útján a KAIZEN™ e-mail címére. Résztvevő határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát a KAIZEN™ részére.

5.3. Ha a fogyasztónak minősülő Résztvevő felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a KAIZEN™ visszatéríti a Résztvevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

5.4. Résztvevő nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a KAIZEN™ a teljesítést a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Résztvevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

5.5. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

a) Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, 

b) Résztvevő fizetési hátralékát a KAIZEN™ felszólítása ellenére sem teljesíti vagy 

c) Résztvevő kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél többet mulasztott.

6. Panaszok kezelése

6.1. Résztvevő a fogyasztói kifogásait a KAIZEN™ jelen ÁSZF-ben és a Panaszkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségein terjesztheti elő.

6.2. Amennyiben a Résztvevő és a KAIZEN™ közötti jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Résztvevő számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

a) Résztvevő mint fogyasztó jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, ennek hiányában a KAIZEN™ székhelye szerinti békéltető testület vagy a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testületek székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe elérhető: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek; KAIZEN™ székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

b) Résztvevő mint fogyasztó jogosult panaszt tenni a fogyasztóvédelmi hatóságnál;

c) Résztvevő mint fogyasztó rendelkezésére áll az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, mely elérhető:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU;

d) Résztvevő továbbá jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Az ÁSZF elérhetősége: [https://hu.kaizen.com/terms-of-use] A KAIZEN™ bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, a módosítás az elérhetőségi helyen történő közzétételkor lép hatályba.

7.2. A Résztvevő személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a KAIZEN™ Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely itt érhető el: [https://hu.kaizen.com/privacy-policy] 

7.3. A Felnőttképzési szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat elsősorban e-mail útján, a Felek által megadott e-mail címre küldött üzenetben kell megtenni.

7.4. A KAIZEN™ semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

7.5. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalannak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülnének, ez a szerződés egyéb részeinek érvényességét, hatályát és végrehajtását nem érinti.

7.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet) rendelkezései irányadók. Ez a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a Résztvevőt megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

Honlap

Üdvözöljük a Kaizen Institute honlapján. A weboldal a Kaizen Institute, Ltd. tulajdona, működtetője pedig a Kaizen Institute Consulting Group, Ltd., egy Svájcban regisztrált cég, regisztrációs száma CHE-101.813.609, regisztrált irodájának címe Bahnhofplatz, 6300 Zug, Svájc, valamint a Kaizen Institute Hungary Kft., Cégjegyzékszáma: 13-09-190870, székhelye: 2335 Taksony, Parti u. 17. Az oldal Látogatóinak kötelessége betartani a következő felhasználási feltételeket, kérjük alaposan olvassa el ezeket, mielőtt tovább böngészne.

Felelősségi nyilatkozat

A Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. munkatársai nem vállalnak semmilyen felelősséget a weboldalon található tartalmak és információk felhasználásából, közvetlenül vagy közvetetten adódó kockázatokért vagy károkért. A Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. szolgáltatásként kínálja ezt a weboldalt azok számára, akik a KAIZEN™ koncepióról és módszertanról szeretnének többet megtudni. A Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az oldalon megjelenő információk nem megfelelő felhasználásából vagy alkalmazásából adódó következményekért. A Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. nem vállal felelősséget bárminemű olyan kárért, amely az oldalon található információk felhasználásából vagy arra való hivatkozásból ered. Az oldalon található információk rendszeres frissítése, újabb tartalmak és információk hozzáadása, illetve a jövőbeli fejlesztések hatással lehetnek az adott tartalomra, ezért nem garantáljuk, hogy az oldalon megjelenő vagy a honlapról mutató információk minden esetben helyesek, teljesek vagy aktuálisak. Az oldalon lévő dokumentumok és a hozzájuk tartozó grafikonok technikai pontatlanságokat és tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az oldalon megjelenő információkon rendszeresen változtatunk. A Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. bármikor fejleszthet vagy változtathat az oldalon ismertetett termékein és/vagy szolgáltatásain.

Szerzői jog

Ezen a weboldalon megjelenő minden tartalom - beleértve a szövegeket, ábrákat, logókat, a gombok ikonjait, képeket és szoftvereket - a Kaizen Institute, Ltd. tulajdonát képezi, ezeket az Egyesült Államok és nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

Védjegyek

A "KAIZEN™", "GEMBAKAIZEN™" és minden egyéb ábra, logó és szolgáltatás neve a Kaizen Institute, Ltd. védjegye, nem használható semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a Kaizen Institute, Ltd. tulajdona. Nem használható semmilyen formában, amely összezavarhatja a vevőket, vagy amely rossz színben tünteti fel, vagy nem ismeri el a Kaizen Institute-ot.

A honlap tartalmának felhasználása

A weboldalon megjelenő dokumentumok (pl. cikkek, példák, hírek, bejelentések, képek, történetek stb.) felhasználása a következő feltételek betartása esetén engedélyezett:

  1. Az alábbi szerzői jogi nyilatkozat megjelenik minden példányban, a szerzői jogi nyilatkozat és ez az engedélyezési nyilatkozat feltüntetésre kerül,
  2. a weboldalon megjelenő dokumentumok felhasználása kizárólagosan tájékoztató jellegű, nem üzleti, hanem személyes célú, a tartalom egésze vagy részei nem kerülnek lemásolásra vagy megosztásra semmilyen hálózaton és semmilyen médiában nem jelennek meg és
  3. semmilyen módosítás nem történik a dokumentumokban. Bármilyen más célú felhasználás törvény által tiltott, és komoly polgári és bűnügyi következményeket vonhat maga után.

A fent említett dokumentumokhoz nem tartozik hozzá a Kaizen Institute Consulting Group weboldalának design-ja és elrendezése. A weboldal minden eleme védjegy, szerzői jogi és egyéb törvények által védett, egy részének vagy egészének lemásolása vagy utánzása tilos. Minden logó, ábra, hang vagy kép lemásolása vagy újraközlése tilos, kivéve, ha erre külön engedélyt ad a Kaizen Institute Consulting Group.

Adatvédelem

Ezen a weboldalon keresztül a Kaizen Institute Consulting Grouppal megosztott minden személyes adatot az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezelünk. Kérjük, hogy alaposan olvassa el az Adatvédelmi irányelveinket, mielőtt tovább böngészne weboldalunkon. Személyes adatainak megadásával hozzájárul azok Adatvédelmi irányelveink szerinti felhasználásába.

Külső hivatkozások

Ezen a weboldalon található linkek a Kaizen Institute Consulting Group weboldalán kívülre mutathatnak. A linkelt oldalak nem állnak a Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. ellenőrzése alatt, ezért a Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a linkelt oldalak tartalmáért, a linkelt oldalakon szereplő linkekért, és a linkelt oldalakkal kapcsolatos bármilyen változásért vagy frissítésért. A Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. kizárólag az Ön kényelme érdekében közli ezeket a linkeket, a linkek közlése nem jelenti azt, hogy a Kaizen Institute Consulting Group és a Kaizen Institute Hungary Kft. ajánlja a linkelt oldalt.

Irányadó jog és joghatóság

A fenti feltételek a magyar törvények alapján szabályozottak, értelmezésük a magyar törvényeknek megfelelően történik. Bármilyen, a feltételekkel vagy a weboldallal kapcsolatban felmerülő vita esetén, függetlenül attól, hogy arra egy egyezmény vagy egy szerződés alapján, szerződésen kívüli károkozás alapján, vagy egyéb módon kerül sor, a magyar bíróságok rendelkeznek az igazságszolgáltatás jogával.

arrow up