ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Felnőttképzésen és egyéb eseményen részt vevők személyes adatainak kezeléséről

A Kaizen Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság („KAIZEN” vagy „Adatkezelő”) mint a Kaizen Institute Ltd. magyarországi partnere az általa kínált oktatási, képzési szolgáltatással kapcsolatban kezeli az Ön személyes adatait. Jelen tájékoztatóban információt talál arra vonatkozóan, hogy  ─ Önnek milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban, ─ milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük az Ön személyes adatait, ─ kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait.
1. Az adatkezelő személye, elérhetőségei, EU-n kívüli adattovábbítás Az Ön személyes adatainak kezelője: Kaizen Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 2335 Taksony, Parti utca 17. Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:Bessenyey Balázs Jákó Ügyvezető Igazgató Tájékoztatjuk, hogy az általunk nyújtott képzésekkel, oktatással, tanácsadással kapcsolatban az Ön személyes adataihoz bizonyos esetekben az Európai Unió területén kívül található címzettek, így különösen a Kaizen Institute Ltd. hozzáférhet. A Svájcban található Kaizen Institute Ltd. részére történő adattovábbítás megfelelő garanciája ebben az esetben az, hogy a 2000/518/EK sz. határozatban a Bizottság megállapította, hogy Svájcot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít. Tájékoztatjuk, hogy bizonyos esetekben az Ön személyes adatairól nem közvetlenül Öntől értesültünk, hanem egyéb forrásból, így különösen az Ön munkáltatójától, illetve a munkáltatója képviseletében eljáró személytől.
2. Milyen jogi vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?
Ön a KAIZEN™ általi adatkezeléssel kapcsolatban, illetve az alábbi jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmével Társaságunkhoz fordulhat, megkeresésére, kérelmére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül válaszolunk. Társaságunknál kérelemmel élhet különösen az alábbiak kapcsán:
2.1. Hozzáférés: Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat
2.2. Helyesbítés: Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.
2.3. Korlátozás: Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben
─ vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, 

─ vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, 

─ az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,

─ már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

2.4. Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.

2.5. Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a jogos érdekünk. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.

2.6. Törlés: Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha 

─ a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz, 

─ Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,

─ Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést, 

─ jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát. 

─ a személyes adatokat jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

2.7. Adathordozhatóság: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy megkérjen bennünket, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsuk.

2.8. Panasz: Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

3. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

3.1. Felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos, jogszabály által előírt kötelező adatkezelés (felnőttképzési szerződés, képzési dokumentumok vezetése, adatszolgáltatás teljesítése)

Miért kezeljük az Ön adatait? Amennyiben Ön az általunk szervezett képzésre jelentkezik, Ön és a KAIZEN™ között felnőttképzési jogviszony jön létre. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) előírja a KAIZEN™ mint felnőttképző számára, hogy az Ön mint a képzésen részt vevő személyes adatait a Képzés lebonyolítása érdekében kezelje, a személyes adatait, valamint a Képzés lebonyolításával kapcsolatos iratokat nyilvántartsa és személyes adatok meghatározott esetben továbbítsa.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? A személyes adatok kezelése az alábbi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]:

a) felnőttképzési jogviszony létrehozása (Fktv. 13.§)

b) felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési, dokumentumvezetési (előzetes tudásfelmérés, jelenléti ív, vizsga jelenléti ív, értékelőlap), nyilvántartási kötelezettség teljesítése (Fktv. 16. §, 21. §)

c) felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése (Fktv. 15. §; 16. §; 21. §)

d) állami tanúsítvány kiállítása (Fktv. 13/B.§) estén kötelező adatkezelés.

Köteles Ön megadni az adatait? Személyes adatait a Fktv. 21. §-a alapján köteles megadni. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy személyes adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felnőttképzési jogviszonyt létesíteni, így a képzésen nem fog tudni részt venni.

Milyen adatokat kezelünk? A Felnőttképzési törvény alapján az alábbi adatokat vagyunk kötelesek kezelni:

Felnőttképzési szerződés, adatszolgáltatás:

Teljes név, születési név, születés helye, születés ideje, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, oktatási azonosító (ha megadja), e-mail cím

Engedélyes képzésnél továbbá: Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum adattartalma: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve és az iskolai eredmény

Továbbá, a résztvevő által megadott vélemény a szolgáltatás minőségéről, oktatókról, amennyiben ír véleményt.

Egyéb felnőttképzési dokumentumok:

Előzetes tudásfelmérés: név

Jelenléti ív/Vizsga jelenléti ív: neve + aláírása

Egységes dokumentum: Születési helye és ideje, Anyja neve, Elektronikus levelezési címe, Legmagasabb iskolai végzettsége

Vizsgaértékelő lap: név, értékelés eredménye

Állami, egyedi sorszámmal ellátott tanúsítvány (ha kiállításra kerül): Családi és utónév, születési családi és utónév, születési helye és születési idő, anyja születési családi és utóneve, értékelés eredménye

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Fenti adatait a Fktv-ben előírt felnőttképzési szerződés vagy az adatot tartalmazó egyéb dokumentum keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük. 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk:

képzések ellenőrzését végző hatóság 

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer

3.2. Felnőttképzésen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés a 3.1. pontban meghatározottakon kívüli célból

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait és a képzésen történő részvételét igazoló dokumentumokat az előző pontban ismertetett jogi kötelezettségeinken kívül az alábbi célokból is kezeljük:

a) adminisztráció: a képzés megszervezésével kapcsolatos adatkezelés

b) jelenlét, képzés elvégzésének igazolása: a jelenlétét, a képzés elvégzését Ön, illetve adott esetben munkáltatója, a képzési díjat viselő költségviselő számára is igazoljuk;

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) b) pont - szerződés teljesítése.

Egészségügyi adat kezelése az érintett hozzájárulásával történhet.

Köteles Ön megadni az adatait? Nevét és a jelenléti íven szereplő aláírását más célból (3.1) kötelező megadni. Az ebben a pontban meghatározott adatkezelés nem kötelező jogszabály alapján, amennyiben az ellen tiltakozik, a felnőttképzési szerződést nem fogjuk tudni teljesíteni.

Milyen adatokat kezelünk? Adminisztrációs célú adatkezelés:

Név, kapcsolattartási adatok (e-mail cím), pozíció (munkáltató, beosztás)

Ételallergia, amennyiben megadja

Jelenléti ív: Ön neve + aláírása

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Fenti adatait a Fktv. alapján az adatot tartalmazó dokumentum keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük. 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az adminisztrációs adatkezelés kapcsán: 

az anyavállalatunk (Kaizen Institute Ltd.),

vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető HubSpot, Inc. 

Ezen felül, ha a képzés lebonyolítását az Ön munkáltatója rendelte meg és kéri a KAIZEN-től a jelenlét vagy a képzés elvégzésének igazolását, az ezt igazoló dokumentumokat az Ön munkáltatója részére továbbíthatjuk.3.3. Tanúsítvány kiállítása képzés elvégzéséről, ezzel kapcsolatos adatkezelés 

Miért kezeljük az Ön adatait? A képzés sikeres elvégzéséről 

1) állami, egyedi sorszámmal ellátott tanúsítványt állítsunk ki a Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszerében 

(egyes képzéseinknél jogszabály alapján kötelesek vagyunk kiállítani, egyebekben a részt vevő kérésére állítjuk ki)

2) KAIZEN™ tanúsítványt állítunk ki, amennyiben azt Ön a jelentkezésében kéri. 

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 1) Amennyiben a képzés kapcsán az állami tanúsítvány kibocsátását jogszabály előírja, az Ön adatait a Fktv. alapján kezeljük, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) c) - jogi kötelezettség teljesítése.

Amennyiben jogszabály nem írja elő, viszont Ön kéri az állami tanúsítvány kibocsátását, ugyancsak kötelessé válunk az Fktv-ben meghatározott adatkezelésre.

2) Amennyiben Ön igényli az általunk kiállított KAIZEN™ tanúsítványt, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) b) - szerződés teljesítése.

Köteles Ön megadni az adatait? 1) Személyes adatait a Felnőttképzőnek jogszabály alapján köteles megadni, amennyiben a Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszerében kiállított tanúsítványt szeretne kapni.

2) KAIZEN™ tanúsítványt az Ön kérésére állítunk ki, amennyiben nem adja meg az adatait, a tanúsítványt nem tudjuk kiállítani az Ön részére.

Milyen adatokat kezelünk? 1) Állami, egyedi sorszámmal ellátott tanúsítvány esetében: 

Családi és utónév, születési családi és utónév, születési helye és születési idő, anyja születési családi és utóneve, értékelés eredménye

2) KAIZEN™ tanúsítvány esetében

Családi és utónév

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? a Felnőttképzési tv. 16. §-a alapján az adatot tartalmazó dokumentum keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk: 

állami tanúsítvány esetén a Felnőttképzési Adatszolgáltatás Rendszere (kivétel tiltó nyilatkozat esete)

KAIZEN™ tanúsítvány esetén az az anyavállalatunk (Kaizen Institute Ltd.) illetve a vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető HubSpot, Inc.

ha a képzés lebonyolítását az Ön munkáltatója rendelte meg, abban az esetben az Ön munkáltatója

képzések ellenőrzését végző hatóság, 

Adataihoz továbbá külsős, megbízott oktatónk hozzáférhet.
 

3.4. Képzésen kép- és hangfelvétel készítése

Miért kezeljük az Ön adatait? A képzéseinken kép- és hangfelvétel készítésére kerülhet sor

1) hogy a képzés megtörténtét és a részvételt igazolni tudjuk egyrészt a felnőttképzési tevékenységet ellenőrző hatóság felé, másrészt, hogy pályázati finanszírozású képzés esetén a képzés finanszírozója a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendeletnek megfelelően igazolni tudja pályázat útján szerzett források felhasználását,

2) marketing célból, reklámanyagok, prospektusok készítéséhez.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? A személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük - GDPR 6. cikk (1) a)

Köteles Ön megadni az adatait? Ön jogszabály alapján nem köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a képzéseken a KAIZEN™ Önről kép- illetve videófelvételt készítsen, illetve a felvételeket felhasználja. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, a képzésről készült felvételen nem fog szerepelni.

Milyen adatokat kezelünk? az Ön képmása, hangja

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Fenti adatait pályázati finanszírozású képzés esetén a pályázó részére történő átadásig kezeljük, 

marketing célú felhasználás esetén az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait az alábbi személyek felé továbbíthatjuk:

képzések ellenőrzését végző hatóság 

ezen felül, amennyiben a képzés finanszírozásához pályázati forrást vesznek igénybe, a pályázó felé.

3.5. Kapcsolattartói adatok kezelése 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait azért kezeljük, mert Ön a KAIZEN-től a Felnőttképzési tv. hatálya alá tartozó képzést megrendelő és finanszírozó partnerünk képviselője, kapcsolattartója és az Ön adatainak kezelése szükséges a képzés lebonyolítása érdekében történő kapcsolattartáshoz. 

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Fenti célból az adatait azon jogos érdekünk alapján kezeljük, hogy az adott képzéssel kapcsolatban az Ön által képviselt céggel kapcsolatot tartsunk, különösen e-mailben és telefonon. 

Milyen adatokat kezelünk? Név és kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), beosztás, munkáltató neve 

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Fenti adatait a Számviteli tv-ben előírt 8 + 1 éves megőrzési ideig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az Ön személyes adatait a fenti célokkal kapcsolatban az anyavállalatunk (Kaizen Institute Ltd.) illetve a vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető HubSpot, Inc. részére továbbíthatjuk. 

3.6. Képzésnek nem minősülő eseményen (konferencián, könyvbemutatón, workshop-on) való részvétellel kapcsolatos adatkezelés 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait a következők miatt kezeljük: 

- az esemény lebonyolítása érdekében történő kapcsolattartáshoz 

- az eseményen a résztvevők azonosításához 

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Amennyiben a részvétel kapcsán Ön és a KAIZEN™ között szerződés jön létre, az adatkezelést a szerződés teljesítése érdekében végezzük, az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) b) - szerződés teljesítése.

Egyéb esetekben az Ön személyes adatait azon jogos érdekünk alapján kezeljük, hogy az adott eseménnyel kapcsolatban Önnel, illetve az Ön által képviselt céggel kapcsolatot tartsunk, különösen e-mailben és telefonon. 

A számviteli bizonylatok esetében az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §-ben foglalt jogszabályi kötelezettség, tehát az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) c) - jogi kötelezettség teljesítése.

Milyen adatokat kezelünk? Név és kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), beosztás, munkáltató neve. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? KAIZEN™ és érintett közti szerződés teljesítésétől számított 5 évig, szerződés hiányában 1 évig

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az Ön személyes adatait a fenti célokkal kapcsolatban az anyavállalatunk (Kaizen Institute Ltd.) illetve a vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető HubSpot, Inc. részére továbbíthatjuk.

 

3.7. Marketing célú adatkezelés

Miért kezeljük az Ön adatait? A képzéseinken, egyéb eseményeken résztvevők egyes személyes adatait, ideértve a képmását referencia, reklámanyagok és egyéb marketing célból is kezelhetjük, amennyiben ahhoz előzetesen hozzájárult.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? A személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük - GDPR 6. cikk (1) a)

Köteles Ön megadni az adatait? Ön jogszabály alapján nem köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a KAIZEN™ az Ön személyes adatait marketing célból felhasználja.

Milyen adatokat kezelünk? Név, pozíció (munkáltató, beosztás), érintett által esetlegesen megadott egyéb adatok pl. vélemény a szolgáltatásról, érintett képmása, hangja

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Fenti adatait marketing célú felhasználás céljából az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az Ön személyes adatait a fenti célokkal kapcsolatban az anyavállalatunk (Kaizen Institute Ltd.) illetve a vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető HubSpot, Inc. részére, valamint a LinkedIn oldalunkon történő közzététel esetén a LinkedIn Corporation részére továbbíthatjuk.

3.8. Panaszkezelés

Miért kezeljük az Ön adatait? Jogszabályok alapján a KAIZEN™ köteles a fogyasztói panaszok kivizsgálására szolgáló rendszert fenntartani. Az adatkezelés célja a panaszkezelési folyamat lebonyolítása, panaszok kivizsgálása és nyilvántartása.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) c) - jogi kötelezettség teljesítése

Köteles Ön megadni az adatait? Ön jogszabály alapján nem köteles megadni az adatait, ám ilyen esetben a KAIZEN™ nem fogja tudni a panaszt kivizsgálni és Önnek tájékoztatást adni.

Milyen adatokat kezelünk? a panasztevő neve, lakcíme,

a panaszos által a panasz kapcsán megadott személyes adatok, ha megad

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panasztevő aláírása,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? A panasz előterjesztésétől számított 5 év, hatósági eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 év

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az Ön személyes adatait a fenti célokkal kapcsolatban az ellenőrzést végző hatóság felé továbbíthatjuk.


Adatvédelmi szabályzat - Honlap

Amennyiben Ön meglátogatja a https://hu.kaizen.com/ honlapot és használja a honlap egyes funkcióit, illetve felveszi a kapcsolatot a Kaizen Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal („KAIZEN™” vagy „Adatkezelő”) szükségessé válik, hogy a KAIZEN™ kezelje az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztatóban információt talál arra vonatkozóan, hogy 

- Önnek milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban,

- milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük az Ön személyes adatait, 

- kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő személye, elérhetőségei, EU-n kívüli adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak kezelője

Kaizen Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 2335 Taksony, Parti utca 17.

Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:

Bessenyey Balázs Jákó ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk, hogy a honlappal kapcsolatban a KAIZEN™ közösen kezeli az Ön személyes adatait a Kaizen Institute Consulting Group-al. A közös adatkezelői megállapodás lényege, hogy Önt az adatkezelésről elsősorban a KAIZEN™ tájékoztatja és Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsősorban a KAIZEN™ felé gyakorolhatja. A Svájcban található Kaizen Institute Consulting Group részére történő adattovábbítás megfelelő garanciája az, hogy a 2000/518/EK sz. határozatban a Bizottság megállapította, hogy Svájcot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

2. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

2.1. Ha Ön kapcsolatba lép velünk a honlapon, szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik, oldalunkról szakmai ábrákat tölt le vagy hírlevelünkre feliratkozik

Miért kezeljük az Ön adatait?

A https://hu.kaizen.com/ honlap működésével kapcsolatban kezeljük az Ön egyes adatait, különösen ha Ön a honlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik, oldalunkról szakmai ábrákat tölt le vagy hírlevelünkre feliratkozik.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot.

Milyen adatokat kezelünk?

Név, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), képviselt cég, beosztás

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Ameddig Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, de legfeljebb 8 évig.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adatait a fenti célokkal kapcsolatban a Kaizen Institute Consulting Group részére továbbítjuk.

2.2. Felnőttképzési szerződés megkötése, teljesítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Miért kezeljük az Ön adatait?

Amennyiben Ön valamely képzésünkre jelentkezik és a képzésen részt is vesz, az alábbi célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

- a képzéssel kapcsolatos adminisztráció,

- a Felnőttképzési tv-ben előírt nyilvántartási– és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban Fktv.) 21. § alapján, az abban előírt körben kezeljük, tehát az Ön adatait jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük. Másrészt a képzésünk adminisztrációjával összefüggésben kezeljük.

Köteles Ön megadni az adatait?

Személyes adatait a Fktv. 21. §-a alapján köteles megadni. Amennyiben személyes adatait nem adja meg, úgy nem tudunk Önnel felnőttképzési szerződést kötni és nem tud részt venni a képzésünkön.

A Fktv. alapján a következő személyes adatokat: viselt név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail cím.

Milyen adatokat kezelünk?

− Személyazonosító adatok (viselt név, születési név, születés helye, születés ideje, anyja neve), oktatási azonosító

− Kapcsolattartási adatok (e-mail cím)

− Tanulmányokra utaló adatok (legmagasabb iskolai végzettség)

− Pozíció (munkáltató, beosztás)

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Fenti adatait a Fktv-ben előírt a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk:

- Kaizen Institute Consulting Group részére (név, pozíció, e-mail cím)

- Képzések ellenőrzését végző hatóság

- Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer 

2.3. További adatkezelések, cookie-k

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kaizen Institute Consulting Group

- biztosítja, hogy a honlapot bárminemű személyes információ rendelkezésre bocsájtása nélkül használhatja, amennyiben nem jelentkezik képzésre vagy nem küld üzenetet a honlapon keresztül

- honlapján biztosítja az IP címek névtelenítését: a szerver elküldi ugyan gépének a teljes IP címét a Google szerverére, az azonban tárolás előtt levág belőle, így azonosításra alkalmatlanná teszi

További információ: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

- a honlapon cookie-kat alkalmaz

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.

A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Ön a böngészőjében letilthatja a cookie-k használatát, ekkor azonban lehetséges, hogy nem tudja a honlap minden funkcióját használni.

További információ: https://hu.kaizen.com/cookie-policy.html

- a honlapon Google Analytics-t használ, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) web analízis szolgáltatása.

- Google Analytics adatgyűjtésének kikapcsolásával kapcsolatban az alábbi linken talál információkat:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

- Linkek közösségi oldalakra: honlapunkon találhat linkeket, melyek különböző közösségi oldalakra mutatnak, melyekre rákattintva az adatvédelem már az adott közösségi oldal felelőssége.

A Kaizen Institute Consluting Group részéről Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:

Gunnar Groetschel

Technology Advancement Global Support Unit

Bahnhofplatz, CH-6300 Zug

3. Milyen jogi vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?

3.1. Hozzáférés:

Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat

3.2. Helyesbítés:

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.

3.3. Korlátozás:

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben

- vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,

- már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

3.4. Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.

3.5. Tiltakozás:

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a jogos érdekünk. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.

3.6. Törlés:

Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha

- a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,

- Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,

- jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.

3.7. Adathordozhatóság:

Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy megkérjen bennünket, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsuk.

3.8. Panasz:

Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

arrow up